Felsefenin Ele Aldığı Konular Nelerdir?

Felsefenin Ele Aldığı Konular Nelerdir?
Felsefenin Dalları
Etik Felsefe
Estetik Felsefe
Epistemoloji Felsefe
Mantık Felsefe
Metafizik Felsefe


1- Etik Felsefesi(Ahlak Felsefesi) Nedir?
Ahlak felsefesi doğru ve yanlış algısını ahlaki normlara göre işler.. Yunanca “ethos” kişilik demektir. Felsefe ahlaki değerlerle ilgili olan alt dalına karşılık geliyor.

Ahlak, bir toplumun oluşmasındaki temel normlardır. Yani; insanların birbirleriyle olan davranışları ve ilişkileri düzenlemek maksadıyla kurulmuş değer sistemidir.

Ahlak topluma neyin doğru, neyin yanlış olduğunu gösterir.Bireyler ve toplumlar arası farklardan yola çıkarak doğru ve yanlışın öznelliği, ahlakiliğin ölçütü, davranışların ve düşüncelerin haklılığı- haksızlığı gibi düşüncelerle ilgilenir. “İnsan nasıl davranmalıdır?” sorusunu çeşitli durumlarda örneklendirir.

İyi- kötü, doğru-yanlış, bilgelik- erdem, suç, adalet gibi sözcükler anahtar kelimeleridir. “Ahlak nedir?” sorusuna cevap ararken bir yandan da iyi-kötü gibi düailte’de olan olguları incelerler.

Felsefe Etiğini ortaya çıkaran temel etken Sokrates ve Platon gibi filozofların insan hayatının amacı ve erdemli bir hayatın niteliği üzerinde düşünmeye başlamaları olmuştur.

Sokrates hayatı boyunca erdemli bir hayatın peşinden gitmiştir Sofistlerin genel geçer ahlaki değerlerin olmadığını iddia etmiştir. Ahlak filozofları kural koyucu yaklaşımlar benimsemiştir ve , insanların ne yaparsa bu ahlaklı ya da neden kaçınmaları gibi soruların cevaplarını verirler.

2- Estetik Felsefesi Nedir?
Eski Yunanca’da “Aisthesis” kelimesinde günümüze gelmiştir. Güzelliğin oluşturulması ve değerlendirilmesiyle ilgilenen estetik felsefesi söylediğinizde anlaşılacağı gibi duymak, algılamak anlamına gelir. “Güzellik, sanat felsefesi gibi kavramların nedir?” sorusuna cevap ararlar. Bilimsel olarak fenemolojik dünyadan duyularımızla algılarımızın yorumlanmasıdır. Sanat felsefesiyle ilgilenir. Çoğu filozof “güzel olan şey nedir?” sorusuna cevap arar.

Estetik konusu ilkçağdan beri üzerinden detaylı durulan bir konu olmuştur.Platon, Aristoteles ve daha sonrasında Leonarda Da Vinci , Michelangelo gibi estetik kavramı ve sorunlarıyla ilgilenmişlerdir. Estetik sadece güzel olanı inceler. “Kant estetiği” adlı kitabında çok güzel bir şekilde değinip farklı bir bakış açısı katmıştır.

3- Epistemoloji Felsefesi Nedir?
İlk çağlarda Thales, Anaksimandros gibi filozoflar metafizik ile oldukça yakından ilgilenmişlerdir. Evrenin salt bir maddeden oluştuğunu her filozofun bu maddeyle ilgili farklı yaklaşımları vardır.

Bu düşünüş biçimi filozofları akıla ve bilgiye yönelmesini sağlamıştır. Bu da insanın gerçekte ne bildiklerini sorgulamasına yol açmıştır. Böylece episteme felsefesi doğmuştur.

Kelime anlamı olarak “bilgi felsefesi” olarak geçer. Bilginin sınırları ve doğasıyla ilgilenir. “Bilgi nedir ve bunu nasıl bilebiliriz ve yahut neyi bilebiliriz- bilemeyiz. Bilmek nasıl olur?” tarzındaki soruları barındırır.

4- Mantık Felsefesi Nedir?
Bilginin ne olduğunu, yapısını inceleyen, doğru ile yanlış arasındaki akıl yürütmenin ayrımını yapan bir organdır. Doğru düşünüş biçimini nasıl gerçekleştirebileceğimizi bizlere en doğru bir şekilde göstermeye amaçlayan bu disiplin Aristoteles tarafından kurulmuştur.

Sistematik bir biçimde akıl yürütmeyi sağlayan bir öğedir. Olaylar ve düşünceler arası bağlantı kurmak ve düşüncelerin birbiriyle ilişkisini irdelemek temel işlevleridir.

Doğru düşünce, düşünce yöntemleri, düşünceler arası bağlantı gibi hususlarla ilgilenir. Felsefe, matematik, bilgisayar bilimi mantıkla en alakalı alanlardır.

5- Metafizik Felsefesi Nedir?
Metafiziğin babası olarak anılan Aristoteles “fizik bilimlerinin ötesinde kalan” anlamını gelen “metafizik” kelimesini günümüze kazandırmıştır.

İnceleme alanları varlık, varoluş, evren, uzay,zaman,tanrı gibi kavramlar üzerinde dururlar.Varlık ötesi, ve maddenin doğası ile ilgilenir. Madde, ruh, tin gibi kelimeler kullanılır. “Varoluşumuzu oluşturan şeyler nelerdir? ,var olan nedir? varolmak neye benzer?” gibi temel sorulara cevap ararlar.

“ Az felsefe insan zihnini tanrı tanımazlığa götürür, ama felsefe de derinlik, insanların zihinlerini dine götürür.” Friedrich Nietzcshe!

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top